1)        Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanın klavye kısayol tuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-)     CTRL + C – CTRL + V

b-)     CTRL + X – CTRL + V

c-)      CTRL + C – CTRL + X

d-)     CTRL + X – CTRL + C

2)        Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     Baskı Ön izleme             

b-)     Sayfa Yapısı

c-)      Sayfa Düzeni Görünümü

d-)     Hiçbiri

3)        Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

b-)     Sayfa düzeni  - Yönlendirme

c-)      Sayfa düzeni–Boyut

d-)     Sayfa düzeni–Sütunlar

4)        Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?

a-)     Sayfa düzeni– Sütunlar

b-)     Sayfa düzeni– Boyut

c-)      Sayfa düzeni– Yönlendirme

d-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

5)        Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden

b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden

c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden

d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

6)        Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?

a-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni   

b-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat   

c-)    Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni   

d-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

7)        Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi

b-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi

c-)      Ekle  – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası

d-)     Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar

8)        Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     Giriş – Pano

b-)     Giriş – Yazıtipi

c-)      Giriş – Paragraf

d-)     Giriş – Stiller

9)        H2O – 100m3(alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?

a-)   Giriş – Pano

b-)  Giriş – Yazıtipi

c-)   Giriş – Paragraf

d-)  Giriiş– Stiller

10)     Word ekranında eklenen bir resmi taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a-)     Konum

b-)     Hizala

c-)      Metni kaydır

d-)     Döndür

11)     Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?

a-)     Sayfa düzeni –Kenar boşlukları

b-)     Sayfa düzeni –Yönlendirme

c-)      Sayfa düzeni –Boyut

d-)     Sayfa düzeni –Sütunlar

12)     Aşağıdaki  sekmelerinden hangisi Microsoft Word 2013 temel sekmelerinden değildir?

a-)     Dosya   sekmesi                        

b-)     Düzen   sekmesi                       

c-)      Ekle   sekmesi                           

d-)     Veri   sekmesi

13)     Microsoft Word’de Dosya sekmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a-)        Yeni

b-)      

c-)        Kaydet

d-)       Tablo ekle

14)     Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?

a-)     Metin Yönü

b-)     Hücre kenar boşlukları

c-)      Otomatik sığdır

d-)     Sırala

15)     Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi                             

b-)     Gözden geçir –Araştır                                

c-)      Gözden geçir – Eş anlamlılar                     

d-)     Gözden geçir – Sözcük sayımı

16)     Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     Hücreleri birleştir

b-)     Hücreleri böl

c-)      Tabloyu böl

d-)     Otomatik sığdır

17)     Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?

a-)     Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile

b-)     Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile

c-)      Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile

d-)     Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

18)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

a-)     İmleci belgenin başına getirir.

b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             

c-)      İmleci paragraf başına getirir.

d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

19)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     İmleci belgenin başına getirir.

b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.            

c-)      İmleci paragraf başına getirir.

d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

20)     Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-)     Satır sayısı arttırılabilir.            

b-)     Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir

c-)      Tablo içine resim eklenebilir

d-)     Üstbilgi tanımı yapılabilir.

21)     Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

a-)     Belgenin kenar boşlukları

b-)     Kâğıt boyutu

c-)      Sayfa Rengi

d-)     Belge yönlendirme ayarları

22)     Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-)     Ekle – Köprü

b-)     Ekle – Yer işareti

c-)      Ekle –Çapraz başvuru

d-)     Ekle – Üstbilgi

23)     CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     Geri alınan işlemi yineler

b-)     Yapılan işlemi geri alır

c-)      En son yapılan işlemi siler

d-)     En son yapılan işlemleri saklar

24)     Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?

a-)     Ekle –İmza satırı

b-)     Ekle –Nesne

c-)      Ekle –Nesne – Dosyadan metin

d-)     Ekle –Nesne - Nesne

25)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı - Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     Dipnot ekler

b-)     Sütunlara böler

c-)      Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar

d-)     İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

26)     Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?

a-)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı-boyut

b-)     Sayfa düzeni – Kenar boşlukları-boyut

c-)      Sayfa düzeni – Sütunlar-boyut

d-)     Sayfa düzeni – Heceleme –boyut

27)     Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?

a-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler

b-)     Dosyayı kaydetme penceresinde  – Araçlar Kaydetme Seçenekleri

c-)      Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri

d-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

28)     Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?

e-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler

f-)      Dosyayı kaydetme penceresinde  – Araçlar Kaydetme Seçenekleri

g-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri

h-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

29)     Cetvel hangi sekmeden eklenir?

a-)     Sayfa Düzeni

b-)     Gözden

c-)      Ekle

d-)     Görünüm

30)     Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?

a-)     Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler

b-)     Dosya – Aç – Word Şablonu

c-)      Dosya – Yeni – Şablon

d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

31)     Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-)     .xlsx             

b-)     .bmpx                         

c-)      .docx                           

d-)     .dotx

32)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

a-)     Kelimeyi seçer

b-)     Paragrafı seçer

c-)      Satırı seçer

d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

33)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?

a-)     Paragrafın ilk satırını ayarlar                  

b-)     Paragrafın sağ kenarını ayarlar

c-)      Paragrafın sol kenarını ayarlar                              

d-)     Paragrafın ilk satır girintisi ve sol girintiyi ayarlar

34)   Yazdırma işlemi sırasında yazdırma alanına 3-6,8,9 rakamları yazıldığında hangi sayfalar yazıcıdan çıkar?

a-)     3,6,9

b-)     Tüm belge

c-)      3,4,5,6,8,9

d-)     3,6,8,9

35)   Word’de bir metnin biçim ayarlarını başka bir metne aktarmak için hangi araç düğmesi kullanılır? 

a-)     Köprü

b-)     Biçim boyacısı

c-)      Yazı Denetimi

d-)     Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

36)   Worddeki bir belgeyi  yazıcıya gönderen kısayol tuşu hangisidir?

a-)     CTRL+P      

b-)     CTRL+S    

c-)      ALT+P        

d-)     ALT+S

37)   Word de oluşturulan bir belgeyi klavyeden kısayol tuşları ile kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-)     CTRL+A    

b-)     CTRL+S       

c-)      CTRL+X      

d-)     CTRL+Z